Kwaliteit & privacy

De titel diëtist is een bij wet beschermde titel. NVDJe mag deze titel alleen dragen na afronding van een erkende vierjarige HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek. Om de kwaliteit van onze behandelingen te waarborgen zijn wij aangesloten bij de NVD (Nederlandse Vereniging voor Diëtisten).

 

Vanuit deze beroepsvereniging dienen wij ons te houden aan beroepscodes en gedragsregels. Deze beroepscodes en gedragsregels zijn opgenomen in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Ook in dit register staan de diëtisten van VOLOP!!! geregistreerd. Daarnaast zorgen wij ervoor dat wij door middel van vakinhoudelijke scholingen, bijscholingen en cursussen op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen ons vakgebied.


Klachten

Als er iets niet gaat volgens je verwachtingen, bespreek dit dan met ons. Wij staan altijd open voor oplossingen en verbeteringen. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kun je een klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici 1e lijn (Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort).


Privacy

Als diëtist zijn wij gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie. Je gegevens zullen dus altijd vertrouwelijk worden behandeld.

 

Privacyverklaring Diëtistenpraktijk VOLOP!!!
Diëtistenpraktijk VOLOP!!! gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als je gebruik maakt van diensten van diëtistenpraktijk VOLOP!!! dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens


Waarom is dat nodig?
Diëtistenpraktijk VOLOP!!! heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.


Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Diëtistenpraktijk VOLOP!!! bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).


Delen met anderen
Diëtistenpraktijk VOLOP!!! zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Diëtistenpraktijk VOLOP!!! heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Diëtistenpraktijk VOLOP!!! zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Diëtistenpraktijk VOLOP!!! een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtistenpraktijk VOLOP!!! blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens. 


Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@volopdietist.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.


Beveiliging
Diëtistenpraktijk VOLOP!!! neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het 06-50637420 of via info@volopdietist.nl.


Meer informatie
Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door diëtistenpraktijk VOLOP!!! kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via info@volopdietist.nl.
Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.