Algemene Voorwaarden Diëtistenpraktijk VOLOP!!! 2024 

Directe toegankelijkheid 
Diëtistenpraktijk VOLOP!!! is direct toegankelijk. Dat wil zeggen dat cliënten in principe zonder verwijzing van de arts bij de praktijk een afspraak kunnen maken. Let op: Cliënten die verzekerd zijn bij CZ, OHRA, Delta Lloyd en De Friesland hebben wel (bij iedere Diëtistenpraktijk) een verwijsbrief nodig. 

De eerste afspraak
De eerste afspraak duurt ong. 60 minuten. Voor de administratieve verwerking (o.a. het berekenen van uw voeding; het samenstellen van een persoonlijk advies; het informeren van de verwijzer; bijwerken van uw dossier; beantwoorden van korte vragen (telefonisch/mail); aanvragen dieetvoeding; overleg met andere behandelaars; opstellen belastingverklaring enz.) wordt 30 minuten gerekend. Dit wordt beschreven als “individueel dieetvoorschrift”. 

Vervolgafspraken
Een vervolgafspraak duurt meestal 30 minuten. Soms is er na een vervolgafspraak ook extra tijd nodig (bij contact met andere zorgverlener, aanvragen medische drinkvoeding, nieuw individueel dieetadvies enz.) Hiervoor wordt de tijd voor gedeclareerd die dit gekost heeft, afgerond op 15 minuten. In overleg kunnen er ook langere (45 min) of kortere (15 min) vervolgafspraken ingepland worden. 

U krijgt bij uw eerste bezoek een afsprakenkaartje. Hierop noteert de diëtist uw vervolgafspraak. Het is prettig als u dit bij ieder bezoek meeneemt om punten te noteren en de nieuwe afspraak op te schrijven. 

Vergoeding
In 2024 heeft iedereen recht op 3 uur dieetbehandeling vanuit de basisverzekering. Het aantal afspraken is afhankelijk van de duur van de afspraken. Uw diëtist kan u hierover precies informeren. Dieetbehandeling vanuit het basispakket wordt verrekend met het verplichte eigen risico aan zorgkosten (385 euro/jaar in 2024), met uitzondering van ketenzorg (zie onder). Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico en hebben dus nooit kosten van het bezoek aan een diëtist. U kunt in uw verzekeringspolis nalezen of u recht heeft op extra vergoeding voor dieetbehandeling vanuit een aanvullend verzekeringspakket. U kunt pas aanspraak maken op deze eventuele (extra) vergoeding bij uw verzekeraar, als de 3 uur uit de basisverzekering al gebruikt zijn. Natuurlijk kunt u, indien er meer behandeltijd nodig is, consulten ook zelf betalen. 

Heeft u eerder in het jaar een andere diëtist bezocht, laat dit dan weten! Dit heeft gevolgen voor uw recht op vergoeding van de behandeling. Diëtistenpraktijk VOLOP!!! zal in principe de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld doordat u eerder een diëtist heeft bezocht in het lopende kalenderjaar), ontvangt u een factuur. In dat geval bent u zelf tot betaling verschuldigd. Facturen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. 

Belasting
Wist u dat u veel dieetkosten kunt aftrekken van uw belasting? Een verklaring van een diëtist is hiervoor nodig en kan door de diëtist geschreven worden. U kunt hiervoor te kijken op http://www.belastingdienst.nl (zoek op dieetkosten) 

Ketenzorg
In Nederland zijn er veel mensen met één of meer chronische aandoeningen. Dit vereist samenwerking tussen aanbieders van verschillende soorten zorg en wordt “ketenzorg” genoemd. Heeft u diabetes type 2, een hoge bloeddruk, hoog cholesterol of COPD en bent u 18 jaar of ouder? Dan valt uw behandeling meestal binnen de ketenzorg. 

Dieetbehandeling vanuit ketenzorg wordt niet verrekend met het verplichte eigen risico aan zorgkosten. Er gaat geheel geen declaratie naar uw verzekering. Mocht u denken hier recht op te hebben, neemt u dan contact op met uw huisarts of praktijkondersteuner. Zij kunnen u aanmelden via de ketenzorg, waarna ik contact met u opneem. 

Verhindering
Bij verhindering kunt u uw afspraak tot 24 uur van tevoren afzeggen zonder dat er kosten in rekening worden gebracht. Wanneer u een afspraak niet of te laat afzegt, wordt dit niet vergoed door de zorgverzekeraar, terwijl de tijd wel voor u gereserveerd is. De geplande tijd kan daarom bij u in rekening worden gebracht. 

Bereikbaarheid
De praktijk is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 06-50637420. Krijgt u de voicemail, dan ben ik bezig met het spreekuur of ben ik anderszins niet bereikbaar. Het is dan mogelijk een voicemailbericht in te spreken. U kunt ook een via e-mail sturen naar info@volopdietist.nl 

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en gebruik persoonsgegevens
De diëtist is niet in dienst bij (huis)artsen en kan daarom niet uw medische dossier inzien. Vindt u iets van belang voor uw behandeling, vertel dit dan aan uw diëtist. Uw persoonlijke gegevens worden geregistreerd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Dat betekent dat de gegevens beschermd zijn en niet aan derden worden doorgegeven. Alle overige zaken omtrent (het waarborgen) van uw privacy is opgenomen in het bestand AVG, eveneens te vinden op deze website. Tijdens het eerste gesprek wordt u verzocht een verklaring te ondertekenen i.v.m. de AVG 

Rapportage aan arts
De diëtist rapporteert aan begin en einde van de behandeling de bevindingen naar de verwijzer (en huisarts, indien de verwijzer een specialist is). Wilt u niet dat de diëtist een rapportage naar uw (huis)arts stuurt, geef dit dan aan. 

Kwaliteitsregister
Uw diëtist is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Hiermee voldoet de diëtist aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of de diëtist beschikt over actuele kennis en ervaring. Wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde diëtist haar kwaliteitsregistratie. 

Aansprakelijkheid
Het advies van de Diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De Diëtist sluit elke aansprakelijkheid ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of verband houdende met de opvolging door de Cliënt van door de Diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de Diëtist. 

Klachten
Uw diëtist doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit met uw behandelend diëtist te bespreken. Mocht u onverhoopt daarna nog steeds niet tevreden zijn met de afhandeling, dan kunt u zich wenden tot het Klachtenloket Paramedici, via de site http://www.klachtenloketparamedici.nl Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch bereikbaar: 030 310 09 29 (ma en vrij tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl Voor meer informatie verwijzen wij naar de informatiefolder voor patiënten over de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. De folder “Ontevreden? Blijf er niet mee zitten”.